Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der til daglig benævnes PPR, servicerer forældre, dagpleje, institutioner og ikke mindst skoler. PPR kan involveres, hvis det aktuelle problem vedrører en person mellem 0 og 18 år.
Principielt kan eleven selv, forældrene eller en person, som er i kontakt med barnet henvende sig til PPR. Hvis skolen ønsker, at en elev skal indstilles til psykologisk vurdering, vil forældrene altid blive involveret. I praksis sker langt de fleste henvendelser til PPR efter gensidig aftale mellem forældre og skolen / institutionen.

Følgende problemfelter hører hjemme under PPR:
Tale- hørevanskeligheder.
Generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder.
Sociale og emotionelle problemer
Problemer i forhold til adfærd, kontakt og trivsel.

PPR’s opgave er i skoleregi oftest forbundet med rådgivning. Det kan være rådgivning i forhold til barnet, skolepersonale og det kan være i forhold til forældre. Rådgivning vil oftest bygge på en forudgående undersøgelse, der kan være af vidt forskellig karakter. (Samtaler, observationer, prøvninger etc.)

På PPR har følgende personer opgaver på skolen:
Christina Hoffmann-Christensen (skolepsykolog)
Jette Nyland (læse- og stavekonsulent)
Hanne Fisker (talepædagog)
Else Nyborg Christensen (ergoterapeut) - direkte nr. 96286606
Eigil Jensen (koordinerende psykolog)
PPR’s adresse: PPR, Rådhuset, Torvet 1, 7400 Herning – tlf. 96286432 - Conny Mortensgaard, sekretariatet.