Eleverne kan – hvis der er særlig begrundelse herfor - efter skriftlig anmodning fra hjemmet fritages helt eller delvist for en uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger. Fritagelse ud over 4 uger kan kun gives efter fremlæggelse af lægeattest. Udgift til lægeattest afholdes af hjemmet. For elever, der er fritaget for idræt gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne. Ved fritagelse over 4 uger kan der træffes bestemmelse om, hvorledes timerne skal anvendes.