I foråret 2013 gennemførte Vinding Skole af det fysiske undervisningsmiljø. Trivselsudvalget havde i samarbejde med 2 repræsentanter fra Elevrådet udarbejdet et spørgeskema, der skulle besvares elektronisk. Undersøgelsen omfattede alle klasser fra 0. kl. – 9. kl.
 
Efter at Trivselsudvalget havde evalueret resultatet, blev det fremlagt i PR den 11/9 2013. På mødet blev klasselærerne bedt om at orientere sig om resultatet og orientere deres klasse. Endvidere blev klasselærerne bedt om at undersøge nærmere, hvad der lå til grund for enkelte problemsvar. Kan klassen selv gøre noget, eller er det en skoleopgave?
 
Indskolingen 0.- 3. klasse:
 
I 0.- 3. klasse viser undersøgelsen, at flertallet er glade for de fysiske rammer på skolen. Mere end ¾ af eleverne synes, at deres klasselokale og skolen er rare at være i/på. Desuden svarer 76 % ”ja” til, at de kan lide at være udenfor på skolen. Dog har undersøgelsen vist, at der er enkelte områder, hvor klasselærerne skal retur til klasserne for at undersøge nærmere, hvad der evt. kan gøre for at forbedre en given situation. Gerne med udgangspunkt i: ”Hvad kan klassen gøre, hvad kan den enkelte gøre? ”
 
Under spørgsmålet ”Er toiletterne på skolen i orden? ” svarer 53 %, at de ikke synes, at skolens toiletter er i orden. I undersøgelsen var det ikke muligt at notere, hvad problemet egentlig består i, hvilket vi derfor opfordrer klasselæreren til at drøfte med den enkelte klasse, så vi kan indkredse problematikken.
 
38 % af eleverne synes, at de bliver forstyrret af larm i timerne. Her er det uklart om det er udefrakommende larm (skolegården, gangen) eller om det er larm fra klassekammeraterne. Her beder udvalget igen klasselæreren om at undersøge nærmere.
 
20 % svarer, at de tit får ondt i hovedet, maven, skuldre og ryg i skoletiden, mens 75 % svarer ja til at deres stol og bord passer til dem. Af dette kan man (måske udlede) at de opståede smerter ikke kan kobles sammen med dårlige siddestillinger, men snarere andre situationer der giver førnævnte smerter. Igen opfordres der til en nærmere undersøgelse i de enkelte klasser.
 
Afslutningsvis synes 75 %, at der er gode ting at lege med i frikvarterne.
 
 
Mellemafdelingen 4.- 6. klasse:
Elevbesvarelserne er meget positive. Dog vil evalueringsudvalget bede klasselærerne tales med deres klasse om
  • hvordan efterlades toilettet efter besøg
  • støjniveau i timerne – er den acceptabel?
  • Og om hovedpine, ondt i maven og ryggen i skoletiden.
 
 
Toiletbesøg: 26 % svarer at toiletterne på skolen ikke er i orden. Kan man som elev selv gøre noget. Er der noget skolen kan gøre?
 
Larm i timerne: 33 % svarer at de bliver forstyrret i timerne. Hvad kan man selv gøre? Kan vi som klasse blive bedre til at larme mindre?
 
Hovedpine, ondt i maven, skuldre og ryg i skoletiden: 19 % svarer ja til, at de ofte har ondt. Samtidig svarer 90 % ja til, at deres stol og bord er tilpasset dem. Hvad skyldes det så?
 
 
Udskolingen 7.- 9. klasse:
 
I 7.-9. klasse viser undersøgelsen, at eleverne er glade for at gå i skole.
Der er dog nogle enkelte områder, hvor eleverne påpeger, at der kunne være en forbedring.
35 % mener ikke, toiletforholdene på skolen er i orden. Efter sidste undersøgelse blev denne problematik også nævnt, og der blev således iværksat forbedringer. Toiletternes mørke fliser blev malet hvide, der kom mere lysgivende pærer i lamperne, og der var samtaler i klasserne om, hvad eleverne selv kunne gøre, inden de forlader toiletterne.
 
25 % svarer, at de bliver forstyrret af larm i timerne. Hvad denne larm består i, vides ikke. Er det larm fra andre elever i klassen, på gangen, håndværkere på skolen eller?
Klasselærere opfordres derfor til at snakke med deres klasse om, hvordan almindelig arbejdsro kan sikres.
 
21 % svarer, at de tit får hovedpine, ondt i maven, skuldre og ryg i skoletiden. Mange af skolens borde og stole kan indstilles til den enkelte elev. Det opfordres klasselærere til at sikre. I frikvartererne, samt i timerne efter behov, luftes der ud i klassen.
At have ondt i hovedet og maven kan have flere årsager, men det er vigtigt, at eleverne har en god og sund madpakke med i skolen, og at eleverne drikker vand i løbet af dagen.
 
51 % svarer, at der ikke er gode aktivitetsmuligheder indenfor i frikvartererne. Udskolingsteamet er netop i gang med at forbedre dette ved indkøb af fx bordfodbold, bortennisborde og PS3 efter indkøbsønsker fra klasserne/elevrådet.
Der er stor enighed blandt eleverne om, at de udendørs aktivitetsmuligheder er gode. En del nævner dog, at basketpladerne og -kurvene er nedslidte og trænger til fornyelse. Basketbanen ønskes streget op på asfalten.
 
61 % påpeger, at adgangen til computere i frikvartererne er mindre god/dårlig. På sigt får eleverne deres egne computere fra skolen, som således kan bruges i frikvartererne.
 
 
Konklusion:
 
Alle ved, hvordan de skal forholde sig i forbindelse med evakuering.Der gennemføres en årlig evakueringsøvelse på skolen.
 
Generelt er alle elever glade for at gå i skole, og de finder indeklimaet i orden.
 
 
Trivselsudvalget:
 
Anders Kongsgaard og Jakob Holt Lorentzen (elevrådets repræsentanter)
Charlotte Wedel og Kirsten Vestergaard (AKT-lærere)
Esther Lundsgaard (Viceskoleleder)