Undervisningsmiljøundersøgelse forår 2011 (det fysiske område)

Vinding skole gennemfører hvert år en undervisningsmiljøundersøgelse på hele skolen. Skolens trivselsudvalg (skoleleder, to lærere og to undervisningsmiljørepræsentanter valgt af elevrådet) står for denne undersøgelse. Hvert andet år gennemføres undersøgelse af det psykiske undervisningsmiljø og hvert andet år af det fysiske undervisningsmiljø.
Foråret 2011 har skolens gennemført undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø. DCUM’s (Dansk center for undervisningsmiljø) redskab Termometeret har været anvendt til undersøgelsen. Der har været gennemført en undersøgelse for 0. – 3. klasse og en for 4. – 9. klasse.
Alle klasselærere har analyseret egen klasses svar, orienteret klassen om det samlede resultat og fremhævet områder, som kan forbedres samt med klassen aftalt, hvilke handlinger klassen kan tage på områder, hvor elevernes egen adfærd kan fremme et bedre resultat. Forbedringer af det fysiske miljø, der kræver investeringer medtages af skoleledelsen i de økonomiske prioriteringer. Alle klasselærere har endvidere sendt Trivselsudvalget konklusion på klassens undervisningsmiljøundersøgelse og beskrevet, hvilke aftaler om forbedringer, man har lavet i klassen. Disse 17 klassebeskrivelser danner baggrund for denne afdelingsvise konklusion, som offentliggøres på skolens hjemmeside. 
Indskoling (0. – 3. kl.):
Besvarelserne i indskolingen ligger generelt i den positive ende af skalaen og på stort set alle områder over landsgennemsnittet for samme undersøgelse.
Langt de fleste af vore elever i 0. – 3. klasse synes vi har gode fysiske rammer. Fine klasselokaler, god skolegård, legeplads og boldbaner. Nogle elever kunne ønske sig endnu mere plads til boldspil. Skolen har aftale om, at indskoling og overbygning benytter skolens sportsplads, men ældste mellemtrin må benytte Sørvad Kultur- og Idrætscenters boldbaner.
Alle elever ved, hvad de skal gøre ved evakuering. Skolens gennemfører hvert år evakueringsøvelse.
Langt de fleste elever er tilfredse med skoleborde og  –stole, nogle synes dog kun, at de er ”nogenlunde.”
Toiletter nævnes af en del som et forbedringsområde. Disse rengøres hver dag. Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvad eleverne opfatter som problemet. Alle klasselærere er derfor bedt om at drøfte dette med klasserne, så vi kan få klarere billede af, hvad der bør være bedre.
Få elever synes, de har indflydelse på klassens indretning! Og korrekt er det jo, at eleverne ingen reel indflydelse har på farver på væggen og indkøb af møbler. Trivselsudvalget opfordrer derfor klasselærerne til at drøfte og aftale nærmere om udsmykning, opslagstavler, orden osv., så eleverne kan få indflydelse på disse områder. Flere synes, der er for lidt plads i klasselokalet, hvilket især gælder de for små klasselokaler på 62-gangen. Det må dog her bemærkes, at der ingen forskel er på de to 1. klassers vurdering af klasselokalet, skønt deres lokaler er noget forskellige. En del elever nævner, at der er for få steder, hvor de kan være alene. Nogle lokaler på 62-gangen trænger til at blive malet.
Bemærkelsesværdigt er det, at en del elever i de yngste klasser svarer, at der er blevet ringet efter deres forældre grundet tilskadekomst. Da vi ikke har haft nævneværdige ulykker eller skader, er trivselsudvalget ret sikker på, at eleverne forveksler dette med det, at der er blevet ringet efter deres forældre, fordi de har været syge.
Generelt er næsten alle elever i indskolingen ”glade og i godt humør”, når de er i skole.
Mellemtrin (4. – 6. klasse):
Eleverne på mellemtrinnet er generelt godt tilfredse med de fysiske rammer vedr. lokaler, lys, skolegård og boldbaner, men der bliver i flere klasser nævnt et ønske om steder/lokaler, hvor man kan være i ro.  Herudover nævnes toiletterne som et område, hvor der ikke er fuld tilfredshed – uden at det bliver specificeret, hvad problematikken er. Klasselærerne taler i alle klasser med eleverne, så at det i samtale konkretiseres, hvad eleverne anser for problemet. Mht. indflydelse på klasselokalets indretning mener flere, at de har en ringe indflydelse.
Mht. fysisk aktivitet mener mange elever, at de er tilfredse med de fysiske forhold udendørs, mens en stor procentdel savner mulighed for at være fysisk aktiv indendørs. (Dette kunne der arbejdes med i forbindelse med introdagene – fornuftige forslag til indendørsaktiviteter).
Nogle elever oplever, at der er problemer vedr. den daglige rengøring af klasselokalet, men ellers er det generelle billede af skolen, at den er lys, rar og hyggelig.
Nogle elever oplever, at der ofte er uro i klassen. Klasselærere i klasser med dette problem, skal tage problemet op med eleverne, så det konkretiseres og handleplan til afhjælpning af problemet udarbejdes sammen med eleverne og med inddragelse af lærerteam.
Vedr. sikkerhed scorer skole højt, da alle elever ved, hvad de skal i forbindelse med brand. Tilskadekomst på skolen forekommer som oftest i frikvartererne, og eleverne vurderer selv, at skaderne kun er af mindre karakter.
De fleste elever mener, at deres kost, både morgen og frokost, som oftest er sund. Ingen af eleverne ryger, men nogle føler sig generet af rygning på skolens område.
I hver klasse er der generelt 1-2 elever, som ofte eller af og til oplever hovedpine, ondt i nakke, skuldre og ryg – men herudover føler hovedparten sig godt tilpas og i godt humør det meste af tiden.
Overbygning (7. – 9. kl.):
 
Sammenlignet med landsgennemsnittet for samme undersøgelse ligger elevernes besvarelser generelt en smule højere på samtlige områder. Dog ligger besvarelserne vedr. aktivitetsmuligheder – specielt indendørs – under landsgennemsnittet.
 
Der er generel stor tilfredshed med skolens lokaler. Der nævnes nogle steder problemer med lys, temperatur, luft samt generende lyd/larm fra toiletter (i et lokale).
En del elever vil gerne have mere indflydelse på, hvordan skolens inde- og udearealer indrettes. Mange elever kunne ønske sig flere steder rundt om på skolen, hvor de kan være i ro. Elevrådet vil blive bedt om at arbejde med dette område og komme med idéer til forbedringer.
 
I alt mener 70 %, at toiletforholdene er i orden/nogenlunde i orden. Denne procentdel er uforandret fra lignende undersøgelse for 2 år siden. Skolen ønskede efter undersøgelsen for to år siden at forbedre toiletforholdene, og skolens toiletter blev malet lyse, da eleverne påpegede, at toiletterne var for mørke. Desuden var der samtale i alle klasser om, hvad elever selv kan gøre for, at toiletforholdene forbedres. Disse forbedringer har dog ikke ændret elevernes vurdering! Klasselærere skal i egen klasse drøfte situationen, så problemet konkretiseres.
 
Der er meget stor tilfredshed med adgangen til computere. Der er placeret computerskabe i nærheden af alle klasser i overbygningen, og computere bruges i meget høj grad i undervisningen.
 
En stor del af eleverne mener, at stolene er nogenlunde i orden/ikke i orden. I klassernes evaluering af denne undersøgelse skal det præciseres, hvori problemer er, og hvad der evt. kan forbedres.
 
Stort set alle ved, hvordan de skal evakueres. Der gennemføres en evakueringsøvelse hvert år på skolen.
 
Generelt er næsten alle glade og godt tilpasse, når de er i skole.
 
Trivselsudvalget
Jonas Hebsgaard og Kasper Jensen (elevrådets undvisningsmiljørepræsentanter)
Charlotte Wedel og Kirsten Vestergaard (AKT-lærere)
Erik Kristensen (skoleleder)